Nuo rugpjūčio 1 įsigaliojo palankesnė medienos gabenimo tvarka

Nuo rugpjūčio 1 įsigaliojo palankesnė medienos gabenimo tvarka

Nuo rugpjūčio įsigaliojo verslui palankesnė tvarka leidžianti medieną gabenti sunkesniu transportu iki 48 t. Iki šiol tokia galimybė buvo, tačiau medvežių svoriui viršijus 40 t tekdavo dar kiekvienam maršrutui įsigyti vienkartinius, 14 Eur kainuojančius leidimus, tad to daryti neapsimokėdavo. Nuo š.m. rugpjūčio 1 d. tokius leidimus pakanka išsiimti kartą per mėnesį, vienai miškavežei jie per mėnesį iš viso kainuoja 158 Eur.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2012 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3-289 „DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. liepos 31 d. Nr. 3-314(1.5E)

Vilnius

1. Pakeičiu Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3-289 „Dėl Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Papildau 9.6 papunkčiu:

„9.6. važiuoti mėnesiui, jeigu šešių ar daugiau ašių transporto priemonės, kurią sudaro motorinė transporto priemonė su suporintais galiniais ratais ir priekaba (puspriekabe) su suporintais ratais ir kurios ašies (ašių) apkrova ne didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą, bendroji masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamąją bendrąją masę ir yra ne didesnė kaip 48 tonos.“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 23 punktą.

1.3. Pakeičiu 40.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„40.1. didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei leidžiama važiuoti tik įforminus administracinį teisės pažeidimą ir gavus leidimą; jeigu leidimas važiuoti tokia transporto priemone negali būti išduotas, turi būti sumokėtas mokestis už nuvažiuotą maršrutą, o toliau transporto priemonei važiuoti turi būti draudžiama tol, kol didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone vežamas krovinys nebus nukrautas arba krovinys nebus perkrautas į kitą transporto priemonę, kuriai yra išduotas leidimas vežti tokį krovinį;“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. rugpjūčio 1 d.

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius